ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Van Diepen Feesten: de eenmanszaak Van Diepen Feesten, statutair gevestigd te Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70024340.

1.2. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Diepen Feesten een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten en producten: alle diensten die Van Diepen Feesten voor de opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwerpen en organiseren van zakelijke en particuliere evenementen, het op freelance basis uitvoeren en/of ondersteunen van een evenement en daarnaast de verhuur van kleine feestbenodigdheden.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Diepen Feesten en de opdrachtgever krachtens welke Van Diepen Feesten de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de opdrachtgever.

1.7.Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van

Van Diepen Feesten.

1.9. Evenement: alle soorten bijeenkomsten, feesten en evenementen georganiseerd door Van Diepen Feesten.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of Van Diepen Feesten worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.11. Website: www.vandiepenfeesten.nl.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Diepen Feesten gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Van Diepen Feesten en de opdrachtgever, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Van Diepen Feesten en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Van Diepen Feesten zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.


ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Van Diepen Feesten zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Afspraken in offertes betreffende inkoop via diverse leveranciers en locaties ten behoeve van de uitgebrachte offerte zijn altijd onder voorbehoud. Pas na bevestiging van de offerte worden de leveranciers definitief geboekt. Tevens is de offerte onder voorbehoud van bezichtiging van de locatie waar het evenement gaat plaatsvinden.

3.2. Van Diepen Feesten zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Van Diepen Feesten met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan. In de offerte worden tevens geschatte kostenposten opgenomen. De werkelijke kosten worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Van Diepen Feesten het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Van Diepen Feesten behoudt zich het recht voor om een voorschotnota van 75% uit te schrijven alvorens Van Diepen Feesten de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.5. Alle door Van Diepen Feesten gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.7. Van Diepen Feesten behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Van Diepen Feesten ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever niet de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
3.8. Van Diepen Feesten is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Van Diepen Feesten afhangt van feedback of input van de opdrachtgever, is Van Diepen Feesten nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Van Diepen Feesten is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Van Diepen Feesten worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Van Diepen Feesten zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Van Diepen Feesten bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.12. Wijzigingen in gastenaantallen kunnen slechts schriftelijk en per e-mail tot 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst worden gewijzigd.

3.13. Indien op de dag van het evenement blijkt dat er meer gasten aanwezig zijn dan in de oorspronkelijke offerte opgenomen zijn, is Van Diepen Feesten gerechtigd de meerkosten op basis van nacalculatie met de restantfactuur te factureren.


ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Van Diepen Feesten verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Van Diepen Feesten niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd tenzij onvoorziene wijzingen zoals genoemd in artikel 3.11 zich voordoen.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Van Diepen Feesten binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de opdrachtgever het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Van Diepen Feesten onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.4. Van Diepen Feesten heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Diepen Feesten zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de opdrachtgever een overeenkomst met Van Diepen Feesten wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door inkoop van leveranciers of ingeval van annulering 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Van Diepen Feesten, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Van Diepen Feesten gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Van Diepen Feesten in rekening wenst te brengen, heeft de opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Van Diepen Feesten uitgevoerde werk te vergoeden met een minimum van 30% van het overeengekomen offertebedrag.

4.8. Alle in de offerte verwerkte gegevens, afbeeldingen, tekeningen en ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de opdracht en mogen door de opdrachtgever in verband met het intellectuele eigendomsrecht van Van Diepen Feesten niet voor andere doeleinden worden gebruikt.


ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR VAN DIEPEN FEESTEN

5.1. Van Diepen Feesten garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Van Diepen Feesten spant zich in om de gegevens die Van Diepen Feesten voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten dient Van Diepen Feesten met de opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Van Diepen Feesten is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Van Diepen Feesten en/of overige promotionele uitingen van Van Diepen Feesten.
5.5. Van Diepen Feesten is niet verantwoordelijk voor tegenvallende resultaten voor wat betreft leveranciers die door Van Diepen Feesten op verzoek van de opdrachtgever zijn ingehuurd.

5.6. Van Diepen Feesten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Diepen Feesten tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

6.1. De opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De opdrachtgever dient Van Diepen Feesten te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is in ieder geval verplicht Van Diepen Feesten onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Van Diepen Feesten om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Diepen Feesten zijn verstrekt, heeft Van Diepen Feesten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4. De opdrachtgever stelt Van Diepen Feesten steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. De opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Van Diepen Feesten nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Van Diepen Feesten niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.6. Wanneer Van Diepen Feesten inloggegevens aan de opdrachtgever verstrekt dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gegevens. Van Diepen Feesten is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever degene is die inlogt door middel van de aan de opdrachtgever verstrekte inloggegevens.

6.7. Bij klachten over de door Van Diepen Feesten geleverde diensten dient de opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Van Diepen Feesten binnen 4 uur na ontdekking van het gebrek in geval van verhuurde producten, opdat Van Diepen Feesten direct actie kan ondernemen. In geval van diensten dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na levering van de dienst de klacht kenbaar te maken aan Van Diepen Feesten. De opdrachtgever vrijwaart Van Diepen Feesten één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.8. De opdrachtgever dient te voldoen aan zijn/haar onderzoeksplicht naar opgegeven hoofdleveranciers die door Van Diepen Feesten worden aangeraden. Waaronder wordt verstaan, doch niet uitsluitend: locaties, cateraars en leveranciers van meubilair en inrichting.


ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Van Diepen Feesten te hanteren leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per opdracht en worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De door Van Diepen Feesten opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever.

7.2. Een door Van Diepen Feesten vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Van Diepen Feesten niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Van Diepen Feesten, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Van Diepen Feesten mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Van Diepen Feesten beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Aan de leveringsplicht van Van Diepen Feesten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Van Diepen Feesten geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.

7.7. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Van Diepen Feesten onverhoopt vertraging oplevert, zal Van Diepen Feesten dit per e-mail aan de opdrachtgever mededelen.

7.8. Indien de opdrachtgever Van Diepen Feesten op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Van Diepen Feesten is aangenomen, zal Van Diepen Feesten de opdrachtgever factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Van Diepen Feesten te vergoeden.


ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Van Diepen Feesten verzonden voorschotfacturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van Diepen Feesten behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot betaling van de voorschotnota is ontvangen.

8.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Van Diepen Feesten besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Van Diepen Feesten besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.6. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Van Diepen Feesten voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Van Diepen Feesten elektronisch factureert. Indien de opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Van Diepen Feesten zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De opdrachtgever kan bezwaren tegen de door Van Diepen Feesten verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Van Diepen Feesten kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Van Diepen Feesten een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.10. Alle door Van Diepen Feesten geleverde producten en diensten blijven eigendom van Van Diepen Feesten totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Van Diepen Feesten zijn voldaan.


ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen, draaiboeken alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Van Diepen Feesten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Van Diepen Feesten geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Van Diepen Feesten of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Van Diepen Feesten.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Van Diepen Feesten ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Van Diepen Feesten.

9.5. Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Van Diepen Feesten geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtgever.

9.6. Van Diepen Feesten is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de opdrachtgever op de servers van Van Diepen Feesten plaatst. Indien de door de opdrachtgever geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de opdrachtgever Van Diepen Feesten vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de opdrachtgever.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Van Diepen Feesten recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.


ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Van Diepen Feesten en de opdrachtgever is te typeren als een inspannings-overeenkomst. Van Diepen Feesten kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Van Diepen Feesten onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal één maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Van Diepen Feesten uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de opdrachtgever.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Van Diepen Feesten dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Diepen Feesten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Diepen Feesten toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Van Diepen Feesten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Van Diepen Feesten geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Van Diepen Feesten.

10.5. Van Diepen Feesten is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Van Diepen Feesten is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de opdrachtgever in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Van Diepen Feesten is afhankelijk van haar leveranciers.

10.7. Van Diepen Feesten is niet aansprakelijk voor daden en handelingen, inclusief vertragingen, die door ingehuurde derden en leveranciers zijn veroorzaakt.

10.8. De opdrachtgever vrijwaart Van Diepen Feesten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Van Diepen Feesten.


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Van Diepen Feesten is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Van Diepen Feesten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Van Diepen Feesten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Van Diepen Feesten kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Van Diepen Feesten een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Van Diepen Feesten onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Van Diepen Feesten, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Van Diepen Feesten, wanprestatie door leveranciers van Van Diepen Feesten waardoor Van Diepen Feesten haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Van Diepen Feesten of diens leveranciers.

11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.5. Bij overmacht heeft Van Diepen Feesten ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Van Diepen Feesten in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de opdrachtgever als Van Diepen Feesten, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Van Diepen Feesten de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Van Diepen Feesten voortvloeiende verplichting;
 • de opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Van Diepen Feesten;
 • de opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Van Diepen Feesten zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Van Diepen Feesten vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. In geval van annulering is de opdrachtgever tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Van Diepen Feesten te voldoen.

12.7. Van Diepen Feesten behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Van Diepen Feesten overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat de opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.


ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Van Diepen Feesten zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de opdrachtgever en Van Diepen Feesten in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Van Diepen Feesten worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever naar inziens van Van Diepen Feesten aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Van Diepen Feesten.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Van Diepen Feesten te leveren diensten voor rekening komt van Van Diepen Feesten, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.


ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN EN LOSSE VERHUUR FEESTBENODIGDHEDEN VAN DIEPEN FEESTEN

14.1. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn, indien de opdrachtgever desondanks minderjarig is dient de ouder/verzorger/voogd zijn/haar toestemming te verlenen. Zonder toestemming van een meerderjarige komt derhalve geen overeenkomst tot stand.

14.2. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor de verloop van het evenement, met name door tijdig maatregelen te treffen indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid van Van Diepen Feesten, de verhuurde producten en het door Van Diepen Feesten ingehuurde personeel. Wanneer het feest/de opdracht, tevens wanneer dit slechts tijdelijk is, wordt onderbroken en/of beëindigd, houdt Van Diepen Feesten te allen tijde recht op het volledig overeengekomen bedrag wat voor het feest/de opdracht dan wel de verhuurde spullen is overeengekomen.

14.3. Indien de opdrachtgever over gaat tot annulering van het overeengekomen feest/de opdracht of het inhuren van producten van Van Diepen Feesten is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 60 dagen voor aanvang van het feest/de huur; geen vergoeding
 • annulering tussen 60 en 35 dagen voor aanvang van het feest/de huur; de opdrachtgever is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 35 en 28 dagen voor aanvang van het feest/de huur; de opdrachtgever is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 28 dagen voor aanvang van het feest/de huur of op de dag zelf; de opdrachtgever is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 90% van het in de offerte overeengekomen bedrag.
 • bij no-show is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Van Diepen Feesten onbelemmerd toegang heeft tot de locatie ten behoeve van de op- en afbouw, het voorbereiden, uitvoeren en opruimen van het evenement. Exacte data en tijden worden vooraf besproken.

14.5. Ingeval van schade, diefstal of vermissing van verhuurde producten wordt de nieuwwaarde van het product doorberekend aan de opdrachtgever.

14.6. Indien producten voor meerdere dagen worden gehuurd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de beveiliging van de materialen en/of producten tegen alle mogelijke schades. Eventuele schade wordt met inachtneming van artikel 14.7. op de opdrachtgever verhaald.

14.7. Van Diepen Feesten blijft te allen tijde eigenaar van de verhuurde goederen en feestbenodigdheden. Indien Van Diepen Feesten materialen van leveranciers ter beschikking stelt, blijft de desbetreffende leverancier eigendom van de verhuurde materialen.

14.8. Van Diepen Feesten is afhankelijk van weersomstandigheden. Het kan voorkomen dat tenten eerder of later dan afgesproken opgebouwd of afgebroken worden dan wel dat evenementen in zijn geheel worden afgelast in verband met extreme weersomstandigheden.

14.9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan confetti dan wel vuurwerk in een tent af te steken.

14.10. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die door bewuste roekeloosheid door zichzelf en/of door derden wordt veroorzaakt.


ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Diepen Feesten en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Van Diepen Feesten alleen bindend indien en voor zover deze door Van Diepen Feesten uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Van Diepen Feesten op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de opdrachtgever op een derde worden overgedragen indien Van Diepen Feesten hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Diepen Feesten partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De opdrachtgever en Van Diepen Feesten zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Van Diepen Feesten en de opdrachtgever.

versie: maart 2020